Zerobyg.dk

Kursusbeskrivelser

Her kan du se en længere beskrivelse af de forskellige kurser ZERObyg udbyder. Beskrivelserne er baseret på de AMU-mål der er i kurset.

ZERObyg Håndværkeren – AMU-nr.: 40633+45882+40658 – 3 dage
Ved at deltage i ZERObyg Håndværkeren, som er et 3-dags kursus, bliver deltageren introduceret til nogle overordnede emner som LEAN, kundeservice og energibesparelser.

Deltageren kan efter deltagelse i kurset vejlede kunder med henblik på at opnå energibesparelser indenfor el, vand, varme og ventilation. Herunder et øget kendskab til:

• Lovgivning omkring energikrav og energimærkning

• Krav til lufttæthed i boliger og erhvervsbyggeri

• Blower-door testen

• Beregningsmetoder for transmisionstab og ventilationstab

• Bygningsreglementets krav til fremtidens miljørigtige og tekniske bygninger

ZERObyg EL – AMU-nr.: 44151 – 2 dage
Deltageren kan selvstændigt udvælge og installere lyskilder og armaturer til en belysningsopgave ud fra teknisk dokumentation og relevante kataloger. Deltageren kan vejlede kunder vedrørende farvetemperatur og farvegengivelse til bestemte lokaliteter i overensstemmelse med DS 700, samt om de lystekniske grundbegrebers indflydelse for lyskvaliteten.

ZERObyg VVS – AMU-nr.: 40573 – 2 dage
Deltageren kan foretage et energitjek med henblik på at opnå energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i bygninger, hvori der indgår tekniske installationer.Deltageren kan udarbejde konsekvensberegninger af energibesparelser og vejlede kunden om tilskudsordninger i forbindelse med miljø- og energiforbedrende, grøn energi samt miljørigtig energi. Deltageren har kendskab til, hvorledes der sikres en optimal integration af de tekniske installationer og komponenter, som anvender varme, aircondition og ventilation, samt til gældende lovgivning på området.

ZERObyg Klimaskærm – AMU-nr.: 40991 – 2 dage
Håndværkeren kan på baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, bygningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning identificere mulige energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek. Gennemførelsen af det overordnede energitjek sker på baggrund af generel viden om energi, energiomsætning (herunder CO2 og drivhuseffekt), varmetab, energiklasser samt ved brug af hjælpemidler som energimærker. Ved hjælp af bl.a. standardiserede energiløsninger, der samtidig anviser korrekt udførelse, kan håndværkeren vurdere energibesparelser og CO2-besparelser. Endelig kan håndværkeren på baggrund af viden om finansiering af besparelsesforslag i dialog med en kunde rådgive om energiløsninger, der kan udmøntes i en handlingsplan for renovering af bolig/bygningsdel.

ZERObyg for Ejendomsfunktionærer – AMU-nr.: 47773 – 2 dage
Efter gennemført uddannelse kan deltageren installere, idriftsætte, indregulere samt fejlfinde på teknologisk energismarte løsninger, der anvendes til optimering af energiforbrug på industrielle automatiske maskiner og anlæg, og har viden om de nye teknologier, der anvendes. Deltageren kan foretage målinger samt dokumentere den installerede løsning.   Deltageren kan vejlede om betjening og beregne økonomi af den givne investering.

Tjek på vandinstallationer – AMU-nr.: 47288 – 2 dage
Deltageren kan på baggrund af en grundig teoretisk viden om de nye projekteringsregler for vandinstallationer og i kraft af sit kendskab til nye reglementer, normer og anvisninger sikre vandinstallationer mod tilbagestrømning og foretage forebyggelse mod legionella. Deltageren kan endvidere under hensyn til vandkvaliteten foretage rigtig materialesammensætning.  Endeligt kan deltageren også foretage reparation af eksisterende vandinstallationer og isoleringer, samt kvalitetssikre arbejdet.

Varmepumpeinstallation – AMU-nr.: 47545 – 4 dageDeltageren kan ud fra sin viden omkring de forskellige typer varmepumper, deres opbygning og virkemåde både som varmekilde og kølekilde, deres komponenter, samt energi og miljømærkning, selvstændigt installere luft / luft, luft / vand, væske / vand med og uden brugsvand efter gældende EU og national lovgivning. Deltageren kan udvælge og anvende korrekt værktøj og udføre installationen miljø og sikkerhedsmæssigt korrekt. Deltageren kan endvidere opsamle data fra en given varmepumpeinstallation og anvende disse data til bestemmelse af om miljø og energimærkning er overholdt, samt kommunikere disse data videre til relevante myndigheder. Deltageren kan også kommunikere med leverandører af såvel reservedele som hele units, samt med kunder i forbindelse med ibrugtagning og service. Endeligt kan deltageren bestemme typiske værdier for bygningers varmebehov, og anvende disse værdier som kriterium for udvælgelse af korrekt varmepumpetype og kapacitet.

Automatiske anlæg – AMU-nr.: 47060 dage
Deltageren opnår viden om bæredygtighed på automatiske produktionsanlæg, og kan foretage analyse af energiforbruget på et automatisk produktionsanlæg specielt på teknologierne elektrisk, hydraulisk/pneumatisk og mekanisk forbrug, herunder komme med tekniske løsningsforslag til energioptimering. Deltageren opnår viden omkring hvilke muligheder, der findes for ekstern konsulent bistand i forbindelse med energioptimering på automatiske produktionsanlæg.Deltagerne skal kunne foretage beregninger på besparelsesmuligheder, samt foretage dataopsamling og præsentation af data.

Klimastyring – energioptimering 
På kurset lærer du om opbygning af og indhold i klimastyringen og dens komponenter. Der er i kurset lagt vægt på korrekt indstilling for optimal komfort og minimal energiforbrug.

Nogle af de elementer der bliver gennemgået vil være:

  • Korrekt valg af varmekurver
  • Parallel forskydning
  • Indstilling af komforttider/spare tider
  • Sommerudkobling
  • Energibesparelser
  • Graddage

Ventilation
Beskrivelse følger